Retrospektywa

Z badań gospodarczych oraz z badań rynku rozwoju przedsiębiorstw wynika, że branża IT na przestrzeni ostatnich lat rozwija się bardzo dynamicznie (12-14%). W wielu firmach (szczególnie mikro i małych), które mogłyby oferować interesujące rozwiązania informatyczne, brakuje odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników. Badania monitoringowe rynku pracy przeprowadzane cykliczne przez Centrum Karier AGH dowodzą ponadto, że ze względu na brak specjalistów, do prac związanych z kierowaniem projektami informatycznymi najczęściej zatrudniane są osoby z wykształceniem technologicznym, nieposiadające wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, bądź tez osoby wywodzące się z kadry zarządzającej, które nie miały dotąd do czynienia z branżą IT. O braku specjalistów z dziedziny inżynierii oprogramowania świadczy choćby wieloletnie niesłabnące zainteresowanie informatyków studiami podyplomowymi, które zapewniają im najbardziej aktualna wiedzę w wąskiej specjalizacji.

Rozwój branży IT, tak niesłychanie ważny dla naszej gospodarki wymaga zatem ciągłej profesjonalizacji kadr, co powoduje potrzebę korzystania ze specjalistycznych studiów podyplomowych, przygotowujących fachowo i efektywnie np. w zakresie wytwarzania oprogramowania w warunkach funkcjonowania firmy informatycznej lub w zakresie administrowania i kierowania projektami informatycznymi. Dlatego też celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników firm działających w branży IT i pokrewnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 2-semestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie projektami informatycznymi (SP ZPI). Studia te skierowane są do mikro przedsiębiorców oraz do pracowników przedsiębiorstw branż IT oraz branż pokrewnych.

Celem szczegółowym jest przekazanie wiedzy ukierunkowanej na procesy technologiczne w firmie informatycznej oraz ukierunkowanie absolwentów na zagadnienia związane ze specjalistycznymi sposobami zarządzania projektami informatycznymi.

Book

ETAP I

Etap pierwszy był dofinansowany i był realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-394/09 z dnia 30.09.2009 r. (numer referencyjny programu pomocowego K(2007) 4547 z dn. 28.09.2007 r.) zawartej pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz poddziałania 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

ETAP II

Etap II aktualnie jest już samo finansujący. Jednakże na podstawie dotychczasowych doświadczeń opracowany został program dostarczający dużą wartość dla uczestników kursu.

Dla przykładu uczestnicy studiów będą przygotowywani do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Dotyczy to w szczególności cenionego egzaminów PMP (Project Management Professional), egzaminu certyfikacyjnego ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification Board Certified Tester Foundation Level), egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) i CSPO (Certified Scrum Product Owner) związanych z zwinną metodyką zarządzania projektami SCRUM oraz egzaminów związanych z analizą biznesową.