Linki

Ekspert w zakresie zarządzania projektami informatycznymi powinien śledzić informacje z obszaru jego zainteresowań. Dodatkowo ważne jest posiadanie kompetencji o zasięgu międzynarodowym. Poniżej podano użyteczne linki do obszarów objętych programem studiów i powiązanych z uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

Klasyczne metody zarządzania projektami

Najbardziej znaną metodyką klasyczną zarządzania projektami jest PMBOK (Project Management Body of Knowledge), zatwierdzony przez American National Standards Institute jako narodowy standard zarządzania projektami. Metodyka ta jest wspierana i rozwijana przez PMI (Project Management Institute).

Polski oddział tej organizacji PMI Poland Chapter promuje profesjonalizm w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich. W ramach naszych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami Informatycznymi” studenci są przygotowywani do zdania egzaminu PMP (Project Management Professional) dla osób uczestniczących w projektach (należy wykazać się takim uczestnictwem) lub egzaminu CAPM (Certified Associate in Project Management) dla nie uczestniczących w realizacji takich projektów, np. dla studentów.

Przeprowadzenie egzaminów PMI zleca innym niezależnym jednostkom. Osoby ubiegające się o certyfikat PMP lub CAPM powinny rozważyć wstąpienie do organizacji PMI, chociażby ze względu na proponowane zniżki opłat za egzamin. Część naszych studentów w trakcie studiów (niższe koszty egzaminu) lub zaraz po studiach przystępuje do egzaminu PMI. Słuchacze na naszych Studiach Podyplomowych mają łatwiej, gdyż egzamin z przedmiotu „Zarządzanie Projektami Informatycznymi” jest wzorowany na egzaminie PMP.

Metodyki zwinne zarządzania projektami

Najbardziej popularną metodyką zwinną jest Scrum. Aktualnie dwie organizacje wspierają tą metodykę. Pierwszą z nich jest Scrum.org, której celem jest poprawa profesjonalizmu w rozwoju oprogramowania. Drugą popularną jest Scrum Alliance, której jednym z haseł jest łączenie entuzjastów Scrum-a i odkrywanie kreatywnych implementacji i dobrych praktyk. W Polsce najbardziej popularną stroną dotycząca metodyki Scrum jest strona „Pod Drzewem”, która jest utrzymywana przez naszego wykładowcę.

Na tej stronie dostępne są materiały wykładowe dla słuchaczy naszych studiów. W ramach studiów następuje przygotowanie do uzyskania certyfikatów organizacji Scrum.org i Scrum Alliance. Na studiach są prezentowane także inne znane metodyki jakimi są programowanie ekstremalne (XP) oraz metodyka szczupła (lean) KANBAN. Lean Enterprise Institute Polska dostarcza wielu szczegółowych informacji dotyczących metodyk szczupłych zarządzania.

Zarządzanie jakością oprogramowania

W zarządzaniu projektami informatycznymi jednym z podstawowych zagadnień jest kontrola jakości produktów informatycznych i procesów rozwoju oprogramowania. Osoby uczestniczące w naszych studiach podyplomowych uzyskają podstawową wiedzę z zakresu testowania oprogramowania. Zakres wiedzy oferowany na naszych studiach jest zgodny obszarem wiedzy potrzebnym do uzyskania certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation.

ISTQB (International Software Testing Qualification Board) wdrożył najbardziej popularny na świecie schemat certyfikacji testerów oprogramowania. W Polsce organizacja SJSI (Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych) stara się być platformą wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji dla osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniem jakości systemów informatycznych.

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture) organizacji w tym przedsiębiorstw stanowi klucz do poprawy ich działania w sensie uzyskania odpowiedniej wartości biznesowej. Stosowane są różne metodyki rozwijania i wdrażania architektury korporacyjnej. Najbardziej znaną metodyką jest TOGAF (The Open Architecture Framework Group) rozwijaną przez Open Group. Organizacja Open Grup definiuje program certyfikacyjny oparty na sylabusie dla TOGAF wersji 9.1.

Modelowanie architektur korporacyjnych i oprogramowania

Podstawowym celem modelowania architektury przedsiębiorstwa i rozwiązań IT jest komunikowanie ich rozwiązań w sposób zrozumiały i przyjazny dla szerokiego spektrum osób. Do najbardziej rozpowszechnionych języków modelowania architektur należą UML (Unified Modeling Language) rozwijany przez OMG (Object Management Group), ArchiMate, AADL (Architecture Analysis & Design Language) wspierany przez SEI .

ArchiMate jest językiem wspieranym przez Open Group, który nadaje się do zunifikowanego modelowania przedsiębiorstwa i systemów informatycznych wykorzystywanych przez to przedsiębiorstwo. Zatem ArchiMate nadaje się do modelowania zarówno architektury korporacyjnej jak i architektury oprogramowania. Modelowanie w notacji ArchiMate może być wykonane w narzędziach komercyjnych jak i przy wykorzystaniu ogólnie dostępnego narzędzia Archi rozwijanego jako wolne oprogramowanie.

Organizacja Open Grup definiuje program certyfikacyjny oparty o dwa poziomy wiedzy o modelowaniu w ArchiMate.

Modelowanie biznesowe

Modelowanie biznesowe odgrywa ważną rolę w opisie procesów biznesowych zawartych w architekturze korporacyjnej oraz różnego typu przepływów stosowanych w architekturze oprogramowania. Wiodącym językiem dla modelowania procesorów jest język BPMN (Business Process Model and Notation) rozwijany przez OMG (Object Management Group). Potwierdzenie wiedzy z modelowania biznesowego można uzyskać poprzez otrzymanie certyfikatu eksperta w obszarze modelowania biznesowego CBAB (Certified Business Analysis Professional) nadawany przez International Institute of Business Analysis. Prawidłowe modelowanie procesów w BPMN można potwierdzić uzyskując dyplom OMG Certified Expert in BPMTM (OCEBTM) Fundamental.

Architektury oprogramowania

W zakresie architektur oprogramowania do najbardziej uznanych standardów należą rozwiązania SEI (Software Engineering Institute), Open Group , iSAQB (International Software Architecture Qualification Board) i inne. Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła jedyne w Polsce kursy Akademia Architektury IT (IT Architecture Academy integrujące zagadnienia architektur oprogramowania z architekturami korporacyjnymi. Na stronie Akademii Architektury IT można uzyskać informacje na temat zakresu szkoleń oraz rodzajów certyfikatów.