Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami informatycznymi” mają na celu przygotowanie kadr przedsiębiorstw IT do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz rozwojem szeroko pojętego produktu informatycznego. Duży nacisk został położony na zrozumienie:

 • całego otoczenia związanego z prowadzeniem wielu projektów,
 • integracji klasycznych, zwinnych i szczupłych metodyk zarządzania projektami,
 • środowisk zarządzania programem i portfelem projektów.

Celem studiów jest Przygotowanie do zawodu lidera biznesowego, technicznego oraz architekta przedsięwzięcia. Mottem studiów jest: bądź zwinny (agile), szczupły (lean) i proaktywny. Zatem dla nas jest ważne, by lider w każdej sytuacji w pracy z zespołem potrafił wybrać odpowiednie podejście w zarządzaniu projektem i produktem lub w razie potrzeby potrafił połączyć trzy podstawowe podejścia: zwinne (agile), szczupłe (lean) i klasyczne (proaktywne). Właściwy dobór metod zarządzania umożliwi optymalny wybór efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.

Dla każdego z tych podejść wybrano najbardziej popularne na świecie metody zarządzania projektem i produktem.  Studia będą obejmować rozwiązania stosowane przy użyciu klasycznych (PMBOK), zwinnych (SCRUM) oraz szczupłych (Kanban) metod zarządzania projektami oraz procesami wytwarzania oprogramowania.

Drugi obszar studiów wspiera rozwiązywanie zagadnień technicznych związanych z rozwojem oprogramowania oraz holistycznym (całościowym) spojrzeniem na zarządzaniem produktem IT poprzez rozważanie architektur korporacyjnych. Ten obszar jest wspierany poprzez architektury korporacyjne i modelowanie biznesowe bazujące na BPMN. Całościowy model architektury przedsięwzięcia będzie opracowywany w oparciu o ArchiMate, który jest graficznym językiem tworzenia architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej). Zarządzanie jakością oprogramowania przedstawiane jest na bazie międzynarodowego standardu ISTQB. Ponadto rozważane są zagadnienia systemów bazujących na usługach (SOA), estymacji oprogramowania oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zajęcia obieralne przez studentów.

Na studiach oceny będą wystawiane poprzez egzaminy i zaliczenia w oparciu o praktyczne wykonanie zadań. Praktyczne wykonywanie zadań będzie koncentrować się przykładowo na opracowaniu zasad prowadzenia konkretnego projektu informatycznego wyskalowanych do jego wielkości i złożoności.

W trakcie studiów uczestnicy będą przygotowywani do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Dotyczy to w szczególności:

 • PMP (Project Manager Professional) – specjalista zarządzania projektami. Zakres egzaminu dotyczy kompendium wiedzy zarządzania projektami (PMBOK).
 • CSM (Certified ScrumMaster) – Certyfikowany Scrum Master.
 • CSPO (Certified Scrum Product Owner) – Właściciel Produktu Scrum.
 • ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification Board Certified – Tester Foundation Level). Dotyczy podstaw procesów testowania oprogramowania.
 • Certyfikowany ekspert modelowania w BPMN (Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesu biznesowego).
 • ArchiMate poziom podstawowy. Język opisu pełnej architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej).

Program studiów przewiduje mocne powiązanie wykładów z warsztatami również w środowisku laboratoryjnym, na których będą wdrażane najlepsze praktyki, techniki i narzędzia. Wiele z tych rozwiązań będzie wspomagane poprzez odpowiednie systemy informatyczne.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są ukierunkowane na rozwój kompetencji w 3 kierunkach. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

Lider biznesowy – działalność w obszarze zarządzania projektem lub produktem. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze, zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
 • Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży i dążą do poznania sposobów zarządzania projektami informatycznymi.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.

Lider techniczny – działalność w obszarze rozwoju i utrzymania produktów IT. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Programistów lub testerów zamierzających prowadzić zespoły rozwijające produkty IT.
 • Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować wykorzystać zwinne, szczupłe i proaktywne sposoby zarządzania produktem.
 • Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.
 • Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)

Architekt przedsięwzięcia informatycznego – działalność w obszarze utrzymania ładu architektonicznego przedsięwzięcia. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej).
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających wprowadzić efektywne zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.
 • Architekci systemów zainteresowanych  podejściem zorientowanym na usługi (SOA).

Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zarządzania projektami i produktami informatycznymi. Absolwent studiów będzie legitymował się umiejętnościami pozwalającymi na ocenę stosowanych praktyk zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, w którym jest zatrudniony i na wskazanie rozbieżności stosowanych praktyk od metod proponowanych przez standardy. Będzie on w stanie zaproponować poprawę sposobów zarządzania projektem i produktem.

Absolwent studiów będzie mógł stosować w zależności od potrzeb metodykę klasyczną lub zwinną zarządzania projektami skalując ją do potrzeb konkretnych przedsięwzięć. Umiejętności zarządzania zostaną wsparte przez uzyskanie wiedzy z zakresu analizy biznesowej, projektowania architektury korporacyjnej, zapewnienia jakości oprogramowania oraz gwarantowanego poziomu usług i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zdobyta wiedza może być również przydatna dla administrowania projektami w zakresie kontroli projektów i wsparcia grup projektowych. Absolwent, jeżeli ma predyspozycje kierownicze, będzie mógł prowadzić pojedynczy projekt lub grupy projektów związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych będzie praktycznym przygotowaniem do tego typu działalności.