Charakterystyka studiów

Studia mają na celu przygotowanie kadr do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzenia analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Poprzez przedstawienie najbardziej popularnych klasycznych i zwinnych metod zarządzania, uczestnik studiów będzie posiadał umiejętności wyboru najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego z środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.

Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (PMBOK) i zwinnego (SCRUM) zarządzania projektami, procesów wytwarzania oprogramowania (w tym programowania ekstremalnego XP), wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Duży nacisk został położony na zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzenia wielu projektów dotyczy to zagadnień odwzorowania i integracji klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów. Drugim torem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach), zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług. Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Na studiach oceny będą wystawiane poprzez egzaminy i zaliczenia w oparciu o praktyczne wykonanie zadań. Praktyczne wykonywanie zadań będzie koncentrować się przykładowo na opracowaniu zasad prowadzenia konkretnego projektu informatycznego wyskalowanych do jego wielkości i złożoności.

Uczestnicy studiów uzyskają silne wsparcie w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych: PMP zakresu metodyk zarządzania projektami bazującymi na metodyce PMBOK, Scrum Master, Scrum Product Owner bazujące na metodyce Scrum, ISTQB dotyczącym procesów testowania oprogramowania wzorowanych na założeniach ISTQB oraz z zakresu modelowania biznesowego i tworzenia architektury korporacyjnej oprogramowania.

Program studiów przewiduje mocne powiązanie wykładów z warsztatami również w środowisku laboratoryjnym, na których będą wdrażane najlepsze praktyki, techniki i narzędzia. Wiele z tych rozwiązań będzie wspomagane poprzez odpowiednie systemy informatyczne.

Charakterystyka osób do których studia są skierowane

Prawidłowe zarządzanie projektami i produktami informatycznymi stanowi często warunek przetrwania i rozwoju głównie małych i średnich firm branży technologii informacyjnych. Powodzenie projektów informatycznych w dużej mierze zależy od kompetencji osób zarządzających i administrujących takie typu projekty.

Osoby należące do w/w grup w chwili obecnej często nie posiadają wystarczającego rozeznania i wykształcenia w zakresie prowadzenia projektów IT, a pragną w przyszłości lepiej dostosować się do potrzeb przedsiębiorstwa, czy tez mieć większy wpływ na realizacje projektów, a w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze. W obecnej chwili profesjonalizacja w/w kadr jest niezmiernie ważna dla poprawy dynamiki rozwoju firm IT(szczególnie mikro i małych).

Studia adresowane są do dwóch grup osób:

1. Kierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, a w szczególności:

  • Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
  • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
  • Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
  • Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudniony w tej branży.
  • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
  • Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)

2. Kierowane dodatkowo do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania produktem (oprogramowaniem), a w szczególności:

  • Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować paradygmaty architektury korporacyjnej.
  • Architekci systemów zainteresowanych podejściem zorientowanym na usługi (SOA)
  • Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.
  • Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.

Sylwetka Absolwenta

Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą zarządzania projektami i produktami informatycznymi. Absolwent studiów będzie legitymował się umiejętnościami pozwalającymi na ocenę stosowanych praktyk zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, w którym jest zatrudniony i na wskazanie rozbieżności stosowanych praktyk od metod proponowanych przez standardy. Będzie w stanie zaproponować poprawę sposobów zarządzania projektem i produktem.

Absolwent studiów będzie mógł stosować w zależności od potrzeb metodykę klasyczną lub zwinną zarządzania projektami skalując ją do potrzeb konkretnych przedsięwzięć. Umiejętności zarządzania zostaną wsparte przez uzyskanie wiedzy z zakresu analizy biznesowej, projektowania architektury korporacyjnej, zapewnienia jakości oprogramowania oraz gwarantowanego poziomu usług i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zdobyta wiedza może być również przydatna dla administrowania projektami w zakresie kontroli projektów i wsparcia grup projektowych. Absolwent, jeżeli ma predyspozycje kierownicze, będzie mógł prowadzić pojedynczy projekt lub grupy projektów związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych będzie praktycznym przygotowaniem do tego typu działalności.

W trakcie studiów uczestnicy będą przygotowywani do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Dotyczy to w szczególności cenionego egzaminów PMP (Project Management Professional) lub CAPM (Certified Associate in Project Managament), egzaminu certyfikacyjnego ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification Board Certified Tester Foundation Level) na poziomie podstawowym, egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) i CSPO (Certified Scrum Product Owner) związanych z zwinną metodyką zarządzania projektami SCRUM oraz egzaminów związanych z analizą biznesową.