Badania naukowe

Zarządzanie projektami informatycznymi w przedsiębiorstwach branży IT ulega dynamicznym przemianom. Z jednej strony następuje rozwój nowych metodyk zarządzania projektami, z drugiej – intensywna ewolucja metod klasycznych. Obserwuje się tendencję do wykorzystywania zarządzania projektami w coraz szerszych obszarach działalności przedsiębiorstw. Efektywne zarządzanie projektami informatycznymi cały czas zyskuje na znaczeniu. Obserwując tendencje rozwoju metodyk zarządzania projektami w branży informatycznej można wyodrębnić dwa podstawowe podejścia: klasyczne i zwinne.

Celem prac badawczych jest zaproponowanie i analiza modelu wiedzy, który pozwoli na opis procesów zarządzania projektami oraz aktywów organizacyjnych przedsiębiorstwa w ujęciu metodyk klasycznych i zwinnych. Model ten wykorzystywał będzie dwie reprezentacje: ontologiczną do opisu struktury oraz procesową BPMN do opisu zachowania. Następnym celem jest zdefiniowanie operacji (kompozycji, skalowania, refaktoringu, specjalizacji, itd.) oraz zastosowanie ich do budowy modeli. Modele te będą reprezentowały spójne podzbiory procesów projektowych – wraz z ich otoczeniem (artefaktami, rolami narzędziami) i odwzorowaniami w klasy modelujące strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, czy cechy projektu. Planowane są także prace nad analizą i rozwojem narzędzi do oceny oraz optymalizacji zbudowanych modeli. Narzędzia takie mogą być stosowane do ewaluacji architektury zarządzania projektami dla konkretnego przedsiębiorstwa, a także do oceny wytworzonych w projekcie predefiniowanych skalowanych wzorców dla metodyk zarządzania procesami: PMBOK i SCRUM.

W środowisku przedsiębiorstw branży IT gdzie podstawową formą jest działalność projektowa panuje pogląd, iż poprawę efektywności wytwarzania oprogramowania i większą konkurencyjność można uzyskać przede wszystkim przez wdrożenie sprawdzonych metodyk zarządzania projektami. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań głównie w obrębie metodyk klasycznych (do których przykładowo należy PMBOK), lub metodyk zwinnych – których popularnym przedstawicielem jest SCRUM. Wdrożenie konkretnej metodyki zawsze wiąże się z koniecznością oceny, czy jest ona odpowiednia dla istniejącej struktury i aktywów organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz profili realizowanych projektów. Okazuje się, iż uzyskanie w tym zakresie idealnej korelacji może wiązać się z koniecznością dokonania adaptacji samych metodyk. Stwarza to pole do dyskusji nad potrzebą wytworzenia rozwiązań wspierających skalowanie i konfigurację metodyk przewidziane dla konkretnych sytuacji projektowych. W konsekwencji takiej dyskusji możliwe będzie ustalenie zapotrzebowania na konkretne narzędzia wspomagające planowanie zmian organizacji zarządzania procesami projektowymi.

Zapraszamy do współpracy w ramach podanego obszaru badawczego.

Poniżej podano wybrane prace pracowników Laboratorium Informatyki Katedry Automatyki dotyczące modelowania oraz integracji klasycznych i zwinnych metodyk zarządzania.

  1. Jan Werewka, Scaling Management of IT Projects Depending on their Size and Complexity, 1st CEE Symposium on Business Informatics, ACS, Vienna 2009, s. 181-19
  2. Jan Werewka: Skalowalne zarządzanie projektami informatycznymi na bazie standardu PMBOK, w „Od modelu do wdrożenia – kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania” pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego i Andrzeja Stasiaka, WKiŁ 2009, pp. 195-204.
  3. Jan Werewka, Piotr Szwed, Grzegorz Rogus: Integration of Classical and Agile Project Management Methodologies Based on Ontological Models, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Kraków 27-28 maja 2010
  4. Piotr Szwed, Grzegorz Rogus, Jan Werewka: Wykorzystanie Ontologii do modelowania zwinnej metodyki zarządzania projektami Scrum. VIII Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 28-30 czerwca 2010
  5. Grzegorz Rogus, Piotr Szwed, Jan Werewka: Reprezentacja ontologiczna klasycznej metodyki zarządzania projektami PMBOK, VIII Krajowa Konferencja Technologie Informacyjne, Gdańsk, 28-30 czerwca 2010
  6. Piotr Szwed, Jan Werewka, Grzegorz Rogus: Ontology Based Alignement of Classic and Agile Project Managment for an IT Enterprise, 2nd International Conference on Information Technology ICIT’2010, Gdańsk, 28-30 czerwca 2010