Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga dostarczenia przez kandydata osobiście kompletu dokumentów:

    1. Nowy Formularz zgloszeniowy docx pdf
    2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH docx pdf
    3. Poświadczona z oryginałem kopia ukończenia studiów wyższych.

Przed przygotowaniem dokumentów i przystąpieniem do rekrutacji zaleca się zapoznać z:

    1. Regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronie dokumentów studiów podyplomowych AGH
    2. Aktualnie realizowanym planem i programem studiów.