Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga dostarczenia przez kandydata kompletu dokumentów:

  1. Podanie.
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru) – Kwestionariusz_osobowy – studia podyplomowe.doc
  4. Poświadczona z oryginałem kopia ukończenia studiów wyższych.

Przed przygotowaniem dokumentów i przystąpieniem do rekrutacji zaleca się zapoznać z:

  1. Regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronie dokumentów studiów podyplomowych AGH
  2. Aktualnie realizowanym planem i programem studiów.