Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga dostarczenia przez kandydata osobiście kompletu dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) docx pdf
  2. Oświadczenie (2 egzemplarze) o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH docx pdf
  3. Poświadczona przez Uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych na podstawie oryginału.

Przed przygotowaniem dokumentów i przystąpieniem do rekrutacji zaleca się zapoznać z:

    1. Regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronie dokumentów studiów podyplomowych AGH
    2. Aktualnie realizowanym planem i programem studiów.