Kadra

Jan Werewka

Jan Werewka Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzesku. W roku 1971 obronił pracę magisterską „Pomiar ruchliwości elektronów w półprzewodnikach amorficznych” na Uniwersytecie Technicznym uzyskując tytuł mgr inż. z kierunku Elektronika Systemów Przetwarzania Danych. Uzyskał wyróżnienie za ukończenie studiów w terminie. W roku 1974 ukończył studia doktoranckie i złożył pracę doktorską, którą obronił z wyróżnieniem w roku 1975. Praca ta dotyczyła komputerowego modelu transportu wewnątrzzakładowego. Od 1.10.1974 do chwili obecnej jest zatrudniony na etacie naukowo-dydakytcznym w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale EAIiE (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki). Od 15.10.1985 przebywał przez 7 miesięcy na stażu naukowym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W dniu 1 lutego 1989 r. obronił pracę habilitacyjną „Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. W roku 1998 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest pracownikiem Laboratorium Informatyki Katedry Automatyki na wydziale EAIiE AGH.

Jest autorem ponad 100 publikacji w tym 15 publikacji książkowych dydaktycznych i naukowych. Posiada duże doświadczenie w współpracy z przemysłem oraz w wykonywaniu prac zleconych AGH. Odbył staż przemysłowy w MPK Kraków dotyczący optymalizacji rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej, oraz staż w Philips AG w latach 1991-1993, dotyczący projektowania i konstrukcji oprogramowania dla całkowicie zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Kierował bądź był wykonawcą 25 projektów badawczych z zakresu badań stosowanych, podstawowych oraz grantów realizowanych na AGH. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami informatycznymi. W pracach związanych z zarządzaniem projektów koncentruje się na standardach PMI (posiada certyfikat PMP) oraz integracji tych standardów z metodykami zwinnymi.

W działalności naukowo-dydaktycznej można wyróżnić trzy nakładające się okresy działalności: modelowanie i symulacja komputerowa, rozproszone systemy komputerowe czasu rzeczywistego, modelowanie i skalowanie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach informatycznych. Jest promotorem pięciu obronionych prac doktorskich (w tym trzech wyróżnionych) związanych z zagadnieniami rozproszonych systemów komputerowych czasu rzeczywistego. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

powrót do kadry