Program studiów

Organizacja studiów

Studia składa się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych
(sobota i niedziela). Łącznie przewiduje się 8 zjazdów w semestrze.

Siatka godzin

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami informatycznymi”  w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS. Typ zal.
Zarządzanie projektem informatycznym 32 8 egz.
Metodyki zwinne zarządzania projektami 32 6 zal.
Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate 8 2 zal.
Zwinne zespoły 16 3 zal.
Zarządzanie jakością oprogramowania 24 8 egz.
Modelowanie biznesowe 16 3 zal.
 Sumaryczna liczba godzin i punktów w semestrze 1 128 30  
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym 24 7 egz.
Architektury korporacyjne 24 4 zal.
Zwinne metodyki zarządzania produktem 24 7 egz.
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi 16 3 zal.
Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych 8 2 zal.
Estymacja oprogramowania 8 2 zal.
Aspekty prawne działalności firm informatycznych 16 3 zal.
Przedmioty obieralne:

 • Komunikacja biznesowa
 • Etyka w zarządzaniu projektami
 • Standardy wytwarzania oprogramowania
 • Nowe trendy w rozwoju oprogramowania
8 2 zal.
 Sumaryczna liczba godzin i punktów w semestrze 2 128 30  

Sumarycznie: 256 godzin.

Program studiów

Studia podyplomowe “Zarządzanie projektami informatycznymi” będą obejmować zagadnienia klasycznego i zwinnego zarządzania projektami, analizy biznesowej i budowy architektury korporacyjnej.

Poniżej podano listę przedmiotów objętych programem studiów wraz z ich celami.

 1. Architektura przedsięwzięcia informatycznego. Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami opierającego się na najpopularniejszej na świecie metodyce klasycznej PMBOK; uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika; przygotowanie do zdania egzaminu PMP lub CAPM. W trakcie zajęć prowadzone będą warsztaty najlepszych praktyk oraz sposobów skalowania zarzadzania do potrzeb konkretnego projektu.
 2. Metodyki zwinne zarządzania projektami. Cele: Poznanie wachlarza rozwiązań zwinnych (Scrum, XP) i szczupłych (Kanban) metod zarządzania projektami.
 3. Zespoły w zwinnych projektach. Cele: Poznanie zasad tworzenia i rozwoju efektywnych zespołów działających w zwinnym otoczeniu projektowym (podatnym na zmiany); zaznajomienie się z zagadnieniami budowy i rozwoju zespołu w metodyce Scrum; przygotowanie do egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) – Certyfikowany Scrum Master.
 4. Metodyki zwinne zarządzania produktem. Cele: Poznanie zasad planowaniu rozwoju produktu (oprogramowania) bazującego na iteracjach (sprintach) oraz wydaniach; zaznajomienie się z rolą właściciela produktu w metodyce Scrum w utrzymaniu rejestru produktowego i współpracy zespołem w planowaniu wydań; przygotowanie do egzaminu CSPO (Certified Scrum Product Owner) – Właściciel Produktu Scrum.
 5. Zarządzanie jakością oprogramowania. Cele: Poznanie podstaw zarządzania jakością oprogramowania; uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy testera i kierownika testów; przygotowanie do zdania egzaminów na certyfikowanego testera ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego.
 6. Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate. Cele: Modelowanie architektury przedsięwzięcia obejmujące  warstwy motywacji, strategii, biznesu, aplikacji, infrastruktury, fizyczną oraz  migracji i implementacji. Drugim celem jest uzyskanie umiejętności w zakresie podstaw modelowania w ArchiMate 2.0 przydatnych do zdania egzaminu certyfikowanego.
 7. Modelowanie biznesowe. Cele: Poznanie podstaw modelowania biznesowego; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy analityka biznesowego; Nabycie umiejętności modelowania w BPMN zgodnych z Polskim certyfikatem BPMN (IBS PAN).
 8. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Cele: Pogłębienie kompetencji z zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Poznanie praktycznych zasad zarządzania programami i portfelami projektów w oparciu o standardy PMI; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika programu w oparciu o wymagania certyfikatu PgMP.
 9. Architektura korporacyjna. Cele: Wprowadzenie do modelowania struktury, funkcji i wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, poznanie standardów opisów architektury korporacyjnej, przedstawienie zasad tworzenia architektury korporacyjnej z wykorzystaniem paradygmatu SOA.
 10. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi. Cele: Poznanie podstaw zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz strategie pozyskiwania i tworzenia zespołów; Uzyskanie umiejętności dotyczących wybranych kompetencji kierowniczych w klasycznych i zwinnych metodach prowadzenia projektów; Poznanie podstawowych technik komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i motywowania.
 11. Estymacja oprogramowania. Cele: Uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie metryk oraz technik pomiarów i szacowania wielkości oprogramowania. Studenci są zapoznawani z narzędziami oraz wykorzystaniem oszacowań w trakcie realizacji projektu.
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cele: Poznanie zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zasady budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów i norm. Zagadnienia definiowania katalogu usług oraz gwarancji ich utrzymania.
 13. Aspekty prawne działalności firm informatycznych. Cele: Poznanie podstaw prawnych związanych z: wytwarzanym produktem lub usługą, z uprawnieniami i odpowiedzialnością osób uczestniczących w projektach, z ogólną działalnością przedsiębiorstwa; Uzyskanie umiejętności w zakresie sporządzania wybranych umów.
 14. Przedmioty obieralne: Cele: Wybór zagadnień do studiowania według potrzeb i zainteresowania uczestników studiów. Oferta obejmowała przedmioty: Komunikacja biznesowa, Etyka w zarządzaniu projektami, Standardy wytwarzania oprogramowania (IREB/REQB – zarządzanie wymaganiami), Nowe trendy w rozwoju oprogramowania (mikro-serwisy, DDD – Domain Driven Design), Facylitacja. Oferta przedmiotów obieralnych może być uzupełniona lub zmieniona.

Zawartość przedmiotów będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników studiów oraz do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.