Program studiów

Organizacja studiów

Studia składa się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych
(sobota i niedziela). Łącznie przewiduje się 8 zjazdów w semestrze.

Siatka godzin

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami informatycznymi”  w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS. Typ zal.
Zarządzanie projektem informatycznym 32 8 egz.
Metodyki zwinne zarządzania projektami 32 6 zal.
Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate 8 2 zal.
Zwinne zespoły 16 3 zal.
Zarządzanie jakością oprogramowania 24 8 egz.
Modelowanie biznesowe 16 3 zal.
 Sumaryczna liczba godzin i punktów w semestrze 1 128 30  
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym 24 7 egz.
Architektury korporacyjne 24 4 zal.
Zwinne metodyki zarządzania produktem 24 7 egz.
Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi 16 3 zal.
Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych 8 2 zal.
Estymacja oprogramowania 8 2 zal.
Aspekty prawne działalności firm informatycznych 16 3 zal.
Przedmioty obieralne:

  • Komunikacja biznesowa
  • Etyka w zarządzaniu projektami
  • Standardy wytwarzania oprogramowania
  • Nowe trendy w rozwoju oprogramowania
8 2 zal.
 Sumaryczna liczba godzin i punktów w semestrze 2 128 30  

Sumarycznie: 256 godzin.

Program studiów

Studia podyplomowe “Zarządzanie projektami informatycznymi” będą obejmować zagadnienia klasycznego i zwinnego zarządzania projektami, analizy biznesowej i budowy architektury korporacyjnej.

Poniżej podano listę przedmiotów objętych programem studiów oraz zamierzone do osiągnięcia cele:

1. Zarządzanie projektem informatycznym

Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami na bazie najpopularniejszej na świecie metodyki klasycznej PMBOK; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika projektu; Przygotowanie do zdania egzaminu PMP lub CAPM.

2. Metodyki zwinne zarządzania projektami

Cele: Poznanie podstaw zwinnego zarządzania projektami informatycznymi bazującego na najpopularniejszej na świecie metodyce zwinnej SCRUM. Poznanie procesu rozwoju oprogramowania z uwzględnieniem podstaw zwinnego (XP – Programowanie Ekstremalne) wytwarzania oprogramowania.

3. Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate

Cele: Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w sposób zrozumiały i przyjazny dla szerokiego spektrum osób w obszarze zarządzania i technologii informacyjnych. Uzyskanie umiejętności w zakresie podstaw modelowania w ArchiMate 2.0 przy użyciu narzędzia Archi.

4. Zespoły w zwinnych projektach.

Cele: Poznanie zasad tworzenia i rozwoju efektywnych zespołów działających w zwinnym otoczeniu projektowym (podatnym na zmiany). Zaznajomienie się z zagadnieniami budowy i rozwoju zespołu w metodyce Scrum.

5. Metodyki zwinne zarządzania produktem.

Cele: Poznanie zasad planowaniu rozwoju produktu (oprogramowania) bazującego na iteracjach (sprintach) oraz wydaniach. Zaznajomienie się z rolą właściciela produktu w metodyce Scrum w utrzymaniu rejestru produktowego i współpracy zespołem w planowaniu wydań.

6. Zarządzanie jakością oprogramowania.

Cele: Poznanie podstaw zarządzania jakością oprogramowania; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy testera i kierownika testów; Przygotowanie do zdania egzaminów na certyfikowanego testera ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego.

7. Modelowanie biznesowe.

Cele: Poznanie podstaw modelowania biznesowego; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy analityka biznesowego; Nabycie umiejętności modelowania w BPMN i DFD przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi.

8. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym.

Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, bazujących na metodach klasycznych i zwinnych; Poznanie praktycznych zasad zarządzania programami i portfelami projektów w oparciu o standardy PMI; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika programu w oparciu o wymagania certyfikatu PgMP.

9. Środowiska wytwarzania oprogramowania.

Cele: Poznanie środowisk produkcji oprogramowania z uwzględnieniem narzędzi dostosowanych do zwinnych i klasycznych sposobów wytwarzania oprogramowania; Zapoznanie się z zasadami optymalnego doboru środowisk i narzędzi do procesów wytwarzania oprogramowania.

10. Architektury korporacyjne.

Cele: Wprowadzenie do modelowania architektury korporacyjnych. Poznanie standardów opisów architektury korporacyjnej. Przedstawienie zasad tworzenia architektury korporacyjnej z wykorzystaniem paradygmatu SOA.

11. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi.

Cele: Poznanie podstaw zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz strategie pozyskiwania i tworzenia zespołów; Uzyskanie umiejętności dotyczących wybranych kompetencji kierowniczych w klasycznych i zwinnych metodach prowadzenia projektów; Poznanie podstawowych technik komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i motywowania.

12. Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych.

Cele: Poznanie zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zasady budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów i norm. Zagadnienia definiowania katalogu usług oraz gwarancji ich utrzymania.

13. Aspekty prawne działalności firm informatycznych.

Cele: Poznanie podstaw prawnych związanych z: wytwarzanym produktem lub usługą, z uprawnieniami i odpowiedzialnością osób uczestniczących w projektach, z ogólną działalnością przedsiębiorstwa; Uzyskanie umiejętności w zakresie sporządzania wybranych umów.

14. Estymacja oprogramowania.

Cele: Uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie metryk oraz technik pomiarów i szacowania wielkości oprogramowania. Studenci są zapoznawani z narzędziami oraz wykorzystaniem oszacowań w trakcie realizacji projektu.

15. Przedmioty obieralne

Cele: Pozyskanie wiedzy i umiejętności będących przedmiotem zainteresowania uczestników Studiów Podyplomowych. Studenci będą mogli wybierać przedmiot i ewentualnie zakres przedmiotu obieralnego.

  • Komunikacja biznesowa – Powodzenie projektów informatycznych zależy od sprawnej komunikacji. Zajęcia mogą między innymi obejmować zagadnienia: znaczenie komunikacji interpersonalnej, dokonywanie oceny własnych zdolności komunikacyjnych, wypracowanie własnego stylu komunikacji, rozpoznanie barier komunikacyjnych, nabycie umiejętności zachowania asertywnego, efektywne techniki porozumiewania się.
  • Etyka w zarządzaniu projektami – Zarówno podejście klasyczne jak i zwinne w zarządzaniu produktem i projektem definiuje normy i sposoby postępowania etycznego. W złożonym środowisku pracy ważnym zagadnieniem jest określenie zachowań etycznych i nieetycznych.
  • Standardy wytwarzania oprogramowania – Firmy informatyczne stosują różne standardy związane z wytwarzaniem i utrzymaniem oprogramowania. Do takich standardów mogą należeć np.: IREB/REQB – zarządzanie wymaganiami, ITIL – zarządzanie usługami, COBIT – zarządzanie technologiami informatycznymi (IT) oraz utrzymywania ładu w IT, standardy zarządzania jakością ISO 9000 i inne.
  • Nowe trendy w rozwoju oprogramowania – Technologie informatyczne podlegają burzliwemu rozwojowi i mają znaczący wpływ na rozwój oprogramowania. Do nowych trendów należą między innymi rozwiązania: mikro-serwisy, DDD – Domain Driven Design, przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy (IoT), Big Data.

 

 

Zawartość przedmiotów będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników studiów oraz do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.